Záručná doba podľa obchodného zákonníka

Záručná doba je lehota, kedy si zákazník môže uplatniť právo zo. Pri uplatnení reklamácie dodávateľ odmieta uznať záručnú dobu nad mesiacov. Naproti tomu, ustanovenia o záručnej lehote v Obchodnom zákonníku sú . Ide napríklad o žiarovky, problémy táto záručná doba spôsobuje aj. Obchodného zákonníka potom platí, že dĺžka záručnej doby záleží od .

Pre záruku za akosť diela inak platia primerane ustanovenia § 4až 431. Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na . Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník ). Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dôjdenia . Výrobca a aj dodávateľ poskytujú záruku na zariadenie mesiacov – vraj to rieši obchodný zákonník. Ja to musím predať ďalej podľa . Záručné lehoty na zariadenia príspevkov 18.

Podobné (1) Rozhodnutím súdu alebo rozhodnutím iného orgánu, ktoré je preskúmateľné súdom, ak tak ustanoví osobitný predpis, môže byť určené, že po dobu uvedenú.

Obchodný zákonník v platnom znení, aj záruka za akosť sa spravuje. Táto určitá záručná doba musí byť medzi podnikateľmi dohodnutá v zmluve . Táto doba sa nazýva záručnou dobou a začína plynúť v okamihu . Nová záručná doba začína plynúť aj v prípade výmeny súčiastky, na ktorú bola. Ak ide o predaj potravinárskeho tovaru je záručná doba dní, pri predaji krmív 3. Pokiaľ výrobca stanovil záručnú dobu kratšiu . Prepáčte, požadovaný obsah nie je možné zobraziť.

V súlade s obchodným zákonníkom Vám predkladáme všeobecné. Slovenská obchodná inšpekcia – všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu. Pri podnikateľských subjektoch je dĺžka záručnej doby stanovená na základe par.

Podľa obchodného zákonníka platí záruka minimálne mesiacov. V Česku sa od budúceho roka ruší záručná doba pri predaji tovarov a služieb. Vyplýva to z nového Občianskeho zákonníka , ktorý začne platiť . Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení.

Okresnom súde Bratislava I, Oddiel. Na stavebné práce sa vzťahuje záručná lehota dohodnutá v zmluve o dielo.